اصول طراحی پیام های آموزشی (کتاب مدیریت یادگیری الکترونیکی)

شیوه های نوین تدریس امروزه بیشترین سهم را در تحقیقات محققین دارند. لذا این مهم به خوبی درک شده است که فرایند یاددهی و یادگیری کاملا دو طرف می باشد و آموزش دهنده و آموزش گیرنده هر دو سهم پررنگی در این فرایند دارند. این پژوهش روی نقش آموزش دهنده تمرکز دارد و سعی دارد تا با نقد آن بتواند همواره به تقویت فرایند یاددهی کمک کند. این نکته باید خاطر نشان گردد که هر محصلی در هر کلاسی، می تواند با یک شیوه آموزش به خوبی مطالب کلاس را یاد بگیرد و شخص دیگر به همان شیوه درصد کمتری از مطالب را درک کند.

کلاس درس مدیریت مراکز یادگیری برای این پژوهش انتخاب شد و این پژوهش تنها هدف نقد و تحویل پروژه را دنبال می کند و قصد ایراد گرفتن، ناسپاسی و اعتراض را ندارد.