واکنش رسانه های جهان به شهادت سردار قاسم سلیمانی

رسانه پرقدرت و مؤثر تلویزیون که از روشهاي متنوع براي تأثیر ذاري بر مخاطبان، به خصوص در عرصه بین المللي استفاده مي­کند، نقش مهمي در کنترل افکار عمومي . به همین دلیل، موضوعات دیپلماتک  و نظامي سران کشورها، تحت تأ ثیر شبکه هاي خبري تلویزیوني قرار مي گیرند و در ارائه سیاست ها و تصمیم گیريهاي بین المللي، رویکردهاي شبکه هاي تلویزیوني را در نظر مي گیرند. به عبارت دیگر، تلویزیون هاي خبري، رکني مهم در سیاست جهاني به شمار مي روند. از سال 2003 که فعالیت های هسته ای ایران رسانه ای شد، غرب به رهبری آمریکا سیاست ها و استراتژی های متعددی را برای متوقف کردن فعالیت های صلح­آمیز هسته ای ایران به کار برده است که از جمله این اقدامات می توان به تحریم های اقتصادی، سیاسی و منطقه ای و اخیرا هم به بهانه مبارزه با تروریسم و حضور غیرقانونی و اقدام به ترور و به شهادت رساندن مقامات بلند پایه ی ایرانی (سردار شهید قاسم سلیمانی) نام برد. رسانه های مورد در این پژوهش جمعی از رسانه های اروپایی و آمریکایی، صهیونیستی، لبنانی و رسانه های ارتباط جمعی (ازجمله فیس بوک و اینستاگرام) می باشد.