مبانی نظری آموزش از راه دور

نقش آموزش و پرورش در هر کشور و جامعه ای از جنبه های مختلف حائز اهمیت فراوان بوده است و در زمینه هایی از قبیل توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی این اهمیت بیش از سایر زمینه ها ملموس و مشهود است. در واقع نظام آموزشی هر کشوری دربرگیرندۀ مجموعه ای از نیازهای سازمان های رسمی آن کشور است و عملکرد نظام آموزش و پرورش که مدیران آموزشی اداره خوب و كارآمد است. موفقيت يا شكست بهترين يا ضعيف ترين برنامه هاي درسي به طراحي و اجراي معلم بستگي دارد. با نگاه به تغيير و تحول نظام هاي تعليم تربيت در سطح ملي و بين المللي اين موضوع روشن مي شود كه بدون در نظر گرفتن جايگاه ويژه براي معلم هيچ يك از اهداف و خواسته ها تحقق نخواهد يافت و آموزش و پرورش به هيچ تحول علمي يا نوآوري مطلوب نمي تواند دست يابد. مگر اين كه پيشاپيش در شيو ه هاي كار معلمان، به عنوان كار گزاران واقعي، تغيير و تحولات مناسب به وجود آيد(مارک و همکاران[1]، 2021).

شايستگي هر نظام آموزشي به اندازه شايستگي معلمان آن نظام و كيفيت نظام آموزشي به كيفيت معلمان آن جامعه وابسته است .در واقع هيچ كشوري نمي تواند از سطح معلمان خود بالاتر رود. بر اين اساس تربيت معلم سزاوار قوي ترين توجهات دقيق و مستمر است. از آنجا كه در تمام دنيا رايج ترين روش تربيت و آماده سازي معلمان در مراكز تربيت معلم انجام مي گيرد. بنابراين، مراكز تربيت معلم زمينه مناسبي براي فهم علل ضعف ها و نقصان ها است و براي شناسايي علت كاستي ها بايد به عرصه اي كه در آن معلمان براي شغل معلمی پرورش پيدا كرده و آماده مي شوند رجوع كنيم. تسلط معلم بر محتوا، شناخت ماهيت آن، روش ها و فنون تدريس و انتخاب متناسب اين روش ها براي تدريس از مهمترين عوامل مؤثر بر كارآيي و اثر بخشي جريان تدريس است. يكي از دلايل نقص و ناكارآمدي مراكز تربيت معلم فرايندهاي تدريسي است كه در اين مراكز حاكم و متداول است(عابدینی و همکاران، 1398).

مراکز آموزشی، موسساتی هستند که در جهت تعالی و سربلندی جامعه به ماموریت و برنامه ها در راستای اهداف خود عمل و در واقع رهبری بخش فرهیخته جامعه را به عهده دارند. از این نظام آموزشی با توجه به ظرفیت اندک آن تنها قشر محدودی بهره مند می شوند و از طرف دیگر کمبود امکانات اقتصادی، نیاز روز افزون مردم به آموزش، موانع زمانی و مکانی، محدودیت های شغلی و اقلیمی و شرایط و حوادث پیش بینی نشده که موجب رکود در روند آموزش های رسمی می شود؛ بنابراین یکی از تدابیری که نظام آموزش عالی برای توجه و عمل به کارکردهای خود و حفظ و ارتقاء کیفیت، می تواند داشته باشد آموزش بر اساس فناوری ها، از جمله آموزش از راه دور است. آموزش از راه دور فراگیری دانش و مهارت ها از طریق یک واسط اطلاعاتی و آموزشی از جمله تمام فناوری ها و سایر شکل های یادگیری در یک بعد مسافتی است(سیمن و همکاران[2]، 2018).

 


[1] Marek

[2] Seaman