مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

آموزش و پرورش را می­توان به صورت فرایندی تعریف نمود که برای تغییر و تعدیل رفتار دانش آموزان با توجه به هدف­های معینی طرح ریزی شده است افراد جامعه باید بتوانند کارهای بسیاری را انجام دهند تا چرخهای جامعه بچرخد، نقش معلم در این فرآیند عبارت است از فراهم ساختن شرایط و امکانات به گونه ای که تغییرات مطلوب در رفتار دانش آموزان ایجاد شود (برتراند[1] و همکاران، 2019). این تغییرات که با توجه به برنامه، وسایل روشها و هدفهای آموزش و پرورش در رفتار دانش آموز ایجاد می شود یادگیری نام دارد علت اصلی فراهم کردن آموزش و پرورش برای مردم تحقق هدفهای تعلیم و تربیت است. این هدفها احکامی است که نتایج تعلیم و تربیت را توصیف می کند، یعنی همان نتایجی که در عملکرد جامعه موثر است (پالازو[2] و همکاران، 2023).

مهارتهای کلی چون خواندن نوشتن و محاسبه کردن برای هر فرد ضروری شناخته شده است، هنگام تصمیم گیری در باره اهدافی که باید در تدریس بر آن تکیه شود، ضروری است بر اساس شناخت و یادگیری مفاهیمی درباره آنچه دانش آموزان برای کسب موفقیت در درس­های بعدی خود نیاز دارند آنچه پس از ترک مدرسه انجام خواهند داد نیازها و سنتهای جامعه و عرضه شود (برتراند و همکاران، 2019).

در فعالیت­های آموزشی دانش آموزان باید نهایتاً به یک سری مطالب، مفاهیم و اصول و قواعد دست یابند آن را درونی کنند و یا به عبارت بهتر به اهداف آموزشی که از قبل تعیین شده و هدف نظام آموزشی رسیدن به آن هدف است دسترسی پیدا کنند. پیشرفت در دسترسی به این اهداف که در پایان با ملاکهای خاصی ارزیابی میشود پیشرفت تحصیلی و آموزشی نامیده می شود (پالازو و همکاران، 2023).

 


[1] Bertrand

[2] Palazzo